На 23.12.2015 г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.001-0422C01/23.12./2015 г.  „Повишаване на производствения потенциал на ММ Механикс ООД“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“. Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”.

Целта на ММ Механикс ООД е чрез настоящия проект да инвестира в съвременно и модерно оборудване, което освен да отговаря на все по-високите стандарти и изисквания на клиентите, така и да повиши производствения капацитет на фирмата и да позволи увеличаване на обема на поетите поръчки.

Основните дейности, за повишаване на производствения капацитет, предвиждани в рамките на настоящия проект са:

1. Дейност за подобряване на производствените процеси;

2. Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Срок на договора: 18 месеца (23.12.2015 – 23.06.2017 г.)

Стойност на договора: 1 682 000,00 лв.

Безвъзмездна финансова помощ: 999 949,00 лв.