ММ Механикс ООД приключи изпълнението на основните дейности по проект

Повишаване на производствения потенциал на ММ Механикс ООД“

ММ Механикс ООД е в заключителен етап от изпълнението на проект „Повишаване на производствения потенциал на ММ Механикс ООД“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0422-C01/23.12.2015 г, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Договорът е на обща стойност 1 682 000,00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 999 949,00 лева. Периодът на изпълнение е 18 месеца (23.12.2015 – 23.06.2017 г.).

Основните дейности, за повишаване на производствения капацитет заложени в проекта са изпълнени успешно, а именно:

1. Дейност за подобряване на производствените процеси;

2. Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Главната цел на ММ Механикс ООД, чрез настоящия проект да инвестира в съвременно и модерно оборудване, което освен да отговаря на все по-високите стандарти и изисквания на клиентите, така и да повиши производствения капацитет на фирмата и да позволи увеличаване на обема на поетите поръчки е постигната.

http://pa-media.net/news.php?extend.14094.4