На 18.08.2017г. ММ Механикс ООД подписа Договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-3.001-0799–C01, с което стартира изпълнението на Проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Механикс ООД“ по процедура № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

                              

Управляващ орган е Министерство на икономиката, ГД „Европейски фондове законкурентоспособност“.

Общата стойност на проекта е 2 479 890,00 лв. Размер на БФП: 1 499 541,00 лв. от които1 274 609,85 лв. европейско финансиране и 224 931,15 лв. национално съфинансиране.

Продължителност на проекта: 18 месеца

Общата цел на проекта е насочена към постигане на устойчив растеж на дружеството, както изначително подобрение на неговата конкурентноспособност и понижаване на енергийната интензивност.

Основните дейности, предвидени за изпълнение в рамките на проекта са:

1. Придобиване на ново производствено оборудване – инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, препоръчани след извършено обследване за енергийна ефективност;

2. Разработване и въвеждане на система за енергиен мениджмънт в предприятието;

3. Сертифициране на системата за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт ISO 50001.

Предвидено е реализацията на проекта да допринесе за постигането на следните резултати по отношение на дейността на фирмата:

1. Намаляване на потреблението на енергия;

2. Удостоверяване спазването на нормите за енергиен мениджмънт в предприятието, съгласно изискванията на стандарт ISO 50001;

3. Нарастване на производствения капацитет на ММ Механикс;

4. Увеличаване на приходите от продажби на предприятието;

5. Привличане на нови клиенти.