Стартира изпълнението на Проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Галваникс ООД“Договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-3.001-0789–C0118.08.2017 г. по процедура № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

 

                              

Общата стойност на проекта е 2 211 800,00 лв.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 1 338 120,00 лв. в това число 1 137 402,00лв. европейско финансиране и 200 718,00 лв. национално съфинансиране.

Продължителност на проекта: 18 месеца

Управляващ орган: Министерство на икономиката

Основната цел на проекта е насочена към постигане на устойчив растеж на дружеството, както и значително подобрение на неговата конкурентноспособност и понижаване на енергийната интензивност.

Основните дейности по изпълнение на проекта включват:

1. Придобиване на ново производствено оборудване – инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, препоръчани след извършено обследване за енергийнаефективност, както следва:

  • Мярка 1: Нова линия за фосфатиране, безхромно третиране;

  • Мярка 2: Нов машинен център;

  • Мярка 3: Нова енергийно ефективна и високопроизводителна обемна ерозийна машина.

2. Разработване и въвеждане на система за енергиен мениджмънт в предприятието.

3. Сертифициране на системата за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт ISO 50001.