ПОКАНА

   за участие в публично събитие по проект

    „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Галваникс ООД“

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-3.001-0789–C01/18.08.2017г., финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

                                   

 

Уважаеми Дами и Господа,

ММ Галваникс ООД организира първо (встъпително) публично събитие във връзка със стартиране изпълнението на Проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Галваникс ООД“

Публичното събитие ще се проведе на 13.11.2017 г. от 11.00 ч. в Административната сграда на ММ Галваникс ООД, с.Драгор.

По време на събитието ще бъдат представени:

  • Целите на проекта;
  • Заложените за изпълнение дейности;
  • Периодът на изпълнение на проекта;
  • Очаквани резултати.

Дневният ред ще включва:

  1. Откриване на събитието и представяне на участниците.
  2. Значението на проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Галваникс ООД“ – представяне на целите, основните дейности и очаквани резултати.
  3. Дискусия – въпроси и отговори.

За допълнителна информация: Димитър Даскалов 0894 567 654

ММ Галваникс ООД

инж. Иванка Илчева