Проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Галваникс ООД“, ДБФП №BG16RFOP002-3.001-0789-C01/18.08.2017

Информация за проведено публично събитие по

Проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Галваникс ООД“

На 13.11.2017 г., в Административната сграда на ММ Галваникс ООД, с.Драгор се проведе първо (встъпително) публично събитие по Проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Галваникс ООД“, ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0789–C01/18.08.2017г., финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 2 211 800,00 лв. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 1 338 120,00 лв. в това число 1 137 402,00 лв. европейско финансиране и 200 718,00 лв. национално съфинансиране.

Проектът е насочен към постигане на устойчив растеж на дружеството, както и значително подобрение на неговата конкурентноспособност и понижаване на енергийната интензивност.

Основните дейности по изпълнение на проекта включват:

  1. Придобиване на ново производствено оборудване – инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, препоръчани след извършено обследване за енергийна ефективност, както следва:

  • Мярка 1: Нова линия за фосфатиране, безхромно третиране;

  • Мярка 2: Нов машинен център;

  • Мярка 3: Нова енергийно ефективна и високопроизводителна обемна ерозийна машина.

  1. Разработване и въвеждане на система за енергиен мениджмънт в предприятието.

  2. Сертифициране на системата за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт ISO 50001.

По време на събитието бяха представени целите на проекта, заложените за изпълнение дейности и очаквани резултати.