Проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Механикс ООД“

Договор за предоставяне на БФП №BG16RFOP002-3.001-0799–C01/18.08.2017г.

Информация за проведено публично събитие по

Проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Механикс ООД“

На 13.11.2017 г., в Административната сграда на ММ Механикс ООД, с.Драгор се проведе първо (встъпително) публично събитие по Проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Механикс ООД“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-3.001-0799–C01/18.08.2017г., финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът е на обща стойност 2 479 890,00 лв. Размерът на БФП е 1 499 541,00 лв. от които1 274 609,85 лв. европейско финансиране и 224 931,15 лв. национално съфинансиране.

Проектът е насочен към постигане на устойчив растеж на дружеството, както и значително подобрение на неговата конкурентноспособност и понижаване на енергийната интензивност.

Предвидено е реализацията на проекта да допринесе за постигането на следните резултати по отношение на дейността на фирмата:

  1. Намаляване на потреблението на енергия;

  2. Удостоверяване спазването на нормите за енергиен мениджмънт в предприятието, съгласно изискванията на стандарт ISO 50001;

  3. Нарастване на производствения капацитет на ММ Механикс;

  4. Увеличаване на приходите от продажби на предприятието;

  5. Привличане на нови клиенти.

По време на събитието бяха представени целите на проекта, заложените за изпълнение дейности и очаквани резултати.