Проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Галваникс ООД“,  ДБФП №BG16RFOP002-3.001-0789-C01/18.08.2017

 

ММ Галваникс ООД, като бенефициент по Договор за предоставяне на БФП провежда процедура Избор с публична покана съгласно разпоредбите на ПМС №160/01.07.2016г. за възлагане на поръчка с предмет:

Доставка и монтаж на ново производствено оборудване по проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Галваникс ООД“, ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0789-C01/18.08.2017г., финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, със следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Линия за фосфатиране, безхромно третиране – 1 брой

Обособена позиция 2: Машинен център – 1 брой

Обособена позиция 3: Ерозийна машина – 1 брой”

 

Краен срок за подаване на оферти: 22.03.2018 г.

Начин на подаване на оферти: чрез системата ИСУН 2020

Линк за сваляне на тръжна документация:

https://drive.google.com/file/d/1Wp1GatoOFJq8JdxtdYSDd27kuV0hjVPQ/view?usp=sharing