Проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Механикс ООД“

Договор за предоставяне на БФП №BG16RFOP002-3.001-0799–C01/18.08.2017г.

ММ MЕХАНИКС ООД, като бенефициент по Договор за предоставяне на БФП провежда процедура Избор с публична покана съгласно разпоредбите на ПМС №160/01.07.2016 г. за възлагане на поръчка с предмет:

Доставка и монтаж на ново производствено оборудване по проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Механикс ООД“, ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0799-C01/18.08.2017г., финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, със следните обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Наклоняема топилна пещ – 1 бр.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Стационарна топилна и поддържаща /задържаща пещ – 1 бр.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Машина за леене под налягане на ЦАМ с топли камери – 1 бр.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Машина за леене на специализирани отливки – 1 бр.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: Енергийно ефективна вакуумна пещ за закаляване – 1 бр.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6: Пещи за транспортиране и поддържане/задържане на стопилката – 5 бр. (4 бр. по 250 кг. и 1 бр. по 500 кг.)

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7: Машини за обмазване (3 бр.) и дозиране (1 бр.)

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8: Рентгенов апарат за откриване на шупли във формованите детайли – 1 бр.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 9: Оборудване за рециклиране на отпадни стружки – 1 бр.“

Краен срок за подаване на оферти: 16.05.2018 г.

Начин на подаване на оферти: чрез системата ИСУН 2020

 

Тръжната документация може да свалите от тук:

https://drive.google.com/open?id=1Wp1GatoOFJq8JdxtdYSDd27kuV0hjVPQ