Проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Механикс ООД“

Договор за предоставяне на БФП №BG16RFOP002-3.001-0799–C01/18.08.2017г.

ММ MЕХАНИКС ООД, като бенефициент по Договор за предоставяне на БФП провежда процедура Избор с публична покана съгласно разпоредбите на ПМС №160/01.07.2016 г. за възлагане на поръчка с предмет:

„Доставка и монтаж на ново производствено оборудване по проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Механикс ООД“, ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0799-C01/18.08.2017г., финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие – Енергийно ефективна вакуумна пещ за закаляване – 1 бр. “

 

Краен срок за подаване на оферти: 30.05.2018 г.

Начин на подаване на оферти: чрез системата ИСУН 2020

Тръжната документация може да свалите от тук:

https://drive.google.com/open?id=1ogiwUn0tFdHSrX0VWYzFWnmmdGc6dGFs