ММ Галваникс ООД, като бенефициент по Договор за предоставяне на БФП провежда процедура Избор с публична покана съгласно разпоредбите на ПМС №160/01.07.2016г. за възлагане на поръчка с предмет:
„Доставка и монтаж на ново производствено оборудване по проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Галваникс ООД“, ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0789-C01/18.08.2017г., финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие – Линия за фосфатиране, безхромно третиране – 1 брой“
Краен срок за подаване на оферти: 11.09.2018 г.
Начин на подаване на оферти: чрез системата ИСУН 2020

Тръжната документация може да свалите от тук!