ПОКАНА за участие в публично събитие по проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Механикс ООД“

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-3.001-0799–C01/18.08.2017г., финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Уважаеми Дами и Господа,
ММ Механикс ООД организира второ (заключително) публично събитие във връзка с приключване изпълнението на Проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Механикс ООД“.
Публичното събитие ще се проведе на 08.04.2019 г. от 10.00 ч. в Административната сграда на ММ Механикс ООД, с.Драгор.
По време на събитието ще бъдат представени:
– Целите на проекта;
– Осъществените по проекта дейности;
– Периодът на изпълнение на проекта;
– Постигнатите резултати.

Дневният ред ще включва:
1. Откриване на събитието и представяне на участниците.
2. Значението на проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Механикс ООД“ – представяне на целите, основните дейности и постигнатите по проекта резултати.
3. Дискусия – въпроси и отговори

За допълнителна информация: Димитър Даскалов 0894 567 654

ММ Механикс ООД
Ангел Чолаков

 

Покана публично събитие ММ Механикс ООД

Прес съобщение ММ Механикс ООД