Информация за проведено публично събитие по
Проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Галваникс ООД“

На 08.04.2019 г., в Административната сграда на ММ Галваникс ООД, с.Драгор се проведе проведе второ (заключително) публично събитие по Проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Галваникс ООД“, ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0789–C01/18.08.2017г., финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Проектът е на обща стойност 2 211 800,00 лв. Размерът на БФП е 1 338 120,00 лв., от които1 137 402,00 лв. европейско финансиране и 200 718,00 лв. национално съфинансиране.
Проектът е насочен към постигане на устойчив растеж на дружеството, както и значително подобрение на неговата конкурентноспособност и понижаване на енергийната интензивност.
Основните дейности, осъществени при изпълнение на проекта са:
Придобиване на ново производствено оборудване – инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, препоръчани след извършено обследване за енергийна ефективност, както следва:
Мярка 1: Нова линия за фосфатиране, безхромно третиране;
Мярка 2: Нов машинен център;
Мярка 3: Нова енергийно ефективна и високопроизводителна обемна ерозийна машина.
Разработване и въвеждане на система за енергиен мениджмънт в предприятието.
Сертифициране на системата за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт ISO 50001.

По време на събитието бяха представени целите на проекта, осъществените по проекта дейности и постигнатите резултати.

Прес съобщение ММ Галваникс ООД