Информация за проведено публично събитие по
Проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Механикс ООД“

На 08.04.2019 г., в Административната сграда на ММ Механикс ООД, с.Драгор се проведе второ (заключително) публично събитие по Проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Механикс ООД“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-3.001-0799–C01/18.08.2017г., финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Проектът е на обща стойност 2 479 890,00 лв. Размерът на БФП е 1 499 541,00 лв. от които 1 274 609,85 лв. европейско финансиране и 224 931,15 лв. национално съфинансиране.

Проектът е насочен към постигане на устойчив растеж на дружеството, както и значително подобрение на неговата конкурентноспособност и понижаване на енергийната интензивност.

Реализацията на проекта допринесе за постигането на следните резултати по отношение на дейността на фирмата:
Намаляване на потреблението на енергия;
Удостоверяване спазването на нормите за енергиен мениджмънт в предприятието, съгласно изискванията на стандарт ISO 50001;
Нарастване на производствения капацитет на ММ Механикс;
Увеличаване на приходите от продажби на предприятието;
Привличане на нови клиенти.

По време на събитието бяха представени целите на проекта, осъществените по проекта дейности и постигнатите резултати.

Прес съобщение ММ Механикс ООД