ММ ГАЛВАНИКС ООД подписа Договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-2.077-0371-C01, с което стартира изпълнението на Проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по процедура № BG16RFOP002-2.077Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Управляващ орган е Министерство на икономиката, ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“.

Общата стойност на проекта е 150 000 лв.

Размер на БФП: 100%, от които 127 500 лв. европейско финансиране и 22 500 лв. национално съфинансиране.

Продължителност на проекта: 3 месеца

Общата цел на проекта е насочена към осигуряване на оперативен капитал за ММ ГАЛВАНИКС ООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.


–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, АДБФП BG16RFOP002-2.077-0371-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез

Европейския фонд за регионално развитие.