На 16.09.2022 г. ММ ГАЛВАНИКС ООД подписа Договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-6.002-0184-C01, с което стартира изпълнението на Проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по процедура № BG16RFOP002-6.002 – „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Управляващ орган е Министерство на иновациите и растежа, ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“.

Общата стойност на проекта е 199 640 лв.

Размер на БФП: 50%, от които 99 820 лв. европейско финансиране и 0 лв. национално съфинансиране.

Продължителност на проекта: 10 месеца.

Целта на проектното предложение е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.


–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Проект Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“,

АДБФП BG16RFOP002-6.002-0184-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез

Европейския фонд за регионално развитие.