На 10.04.2023 г. ММ МЕХАНИКС ООД подписа Договор за финансиране № BG-RRP-3.004-1177-C01, с което стартира изпълнението на Проект „Технологична модернизация в предприятието“ по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура № BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Общата стойност на проекта е 1 395 000 лв., от които 50% е безвъзмездно финансиране, в размер на 697 500 лв.

Продължителност на проекта: 12 месеца.

Целта на проекта е да се повиши ефективността на производствените процеси в предприятието, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига.

С изпълнението на проекта, дружеството планира да разшири производствения капацитет, чрез инвестиция в производствено оборудване и специализиран софтуер.

Инвестицията в ДМА и ДНА, използва съвременни технологии, напълно съобразени с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда.

Основната дейност, предвиждана в рамките на настоящия проект, е придобиването на дълготрайни материални и нематериални активи, които ще допринесат в голяма степен за автоматизацията на производствения процес, намаляване на технологичния брак, както и разходите за суровини и материали. Чрез предвидените инвестиции ще бъде подобрен производственият капацитет на ММ Механикс ООД.


Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ММ Механикс ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерството на иновациите и растежа.