ММ MЕХАНИКС ООД, като краен получател по Договор за финансиране № BG-RRP-3.004-1177-C01, провежда процедура Избор с публична покана съгласно разпоредбите на ПМС № 80/09.05.2022 г. за възлагане на поръчка с предмет:

Доставка на ДМА и ДНА по проект №: BG-RRP-3.004-1177 „Технологична модернизация в предприятието”, със следните обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Доставка на Автоматизиран производствен комплекс за леене под налягане – 2 бр.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Доставка на Автоматизиран производствен комплекс за довършителни работи по отливките – 1 бр.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Доставка на Специализиран софтуер за симулация на леярски процеси – 1 бр.“

Краен срок за подаване на оферти: 14.07.2023 г.

Начин на подаване на оферти: чрез Информационната система за Механизма (ИСМ) – Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020), раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ММ Механикс ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерството на иновациите и растежа.

Тръжната документация може да свалите от тук