ПОКАНА    за участие в публично събитие по проект     „Повишаване на енергийната ефективност...
  От началото на месец Октомври 2017 година ММ Механикс ООД е вече официален доставчик...
Стартира изпълнението на Проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Галваникс ООД“, Договор за предоставяне на БФП...
На 18.08.2017г. ММ Механикс ООД подписа Договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-3.001-0799–C01, с което стартира изпълнението на Проект...
Във връзка с наша инвестиционна програма целяща увеличаване на производствения капацитет и повишаване на качеството,...
  ММ Галваникс – част от групата „МЕХАНИКС ГРУП“ бе одобрена за получаване на безвъзмездна...
  „ММ ГАЛВАНИКС“ – която е част от „МЕХАНИКС ГРУП“, ще получи безвъзмездна финансова помощ по...
  ММ Механикс ООД приключи изпълнението на основните дейности по проект „Повишаване на производствения потенциал...
„ММ МЕХАНИКС” ООД, ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ПУБЛИЧНА ПОКАНА”, С ПРЕДМЕТ: „ ДОСТАВКА...