Глобални стандарти и сертифицирани практики,

които насърчават устойчивия бизнес са успешно внедрени в една интегрирана система за управление в Механикс Груп и гарантират възможност на групата да постигне желаните резултати чрез организационна стратегия и управление на процесите и продуктите.

Механикс Груп споделя и развива основната си бизнес стратегия и практика като реализира потенциала за печалба от целесъобразното и природосъобразно използване на ресурсите, за да стане по-устойчива бизнес структура от икономическа, социална и екологична гледна точка.

Безопасност и здраве

Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно ISO 45001:2018

Околна среда

Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2015                                    .

Енергийна ефективност

Система за управление на енергията съгласно ISO 50001:2018

Качество

Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015

МЕХАНИКС ГРУП

Въпреки сравнително кратката история на Механикс Груп като бизнес структура, базирана на богатите практически, иновативни и технически умения на нашите инженери и квалифициран персонал, както и нашата силна привързаност и отдаденост към удовлетвореността на нашите партньори, ние успяхме да се сдобием с дълъг списък от успешни консолидирани резултати за 2022 г на база предходен период.

%

растеж в обема на продажбите

%

увеличение на заетия персонал в групата

%

повече фирми партньори